Свържете се с нас!  0895 483 052

person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

Количка
0.00 лв
favorite_border
Начало / Препарати срещу насекоми / Препарати с химия / ASCYP срещу мухи

ASCYP срещу мухи

Продуктов № 1555761820

Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: 2293-1/26.01.2018г.

 

Лице, което предоставя биоцида на пазара:

Фарма Универсал ЕООД

ул. Граф Игнатиев №94, ап.17

8600 гр. Ямбол

Тел.: 0895 483355

 

Производител:

ZPUH „BEST PEST” Małgorzata Świętosławska,

Jacek Świętosławski Spółka Jawna

  1. Moździerzowców 6 b

43-602 Jaworzno

Poland

tel.: + 48 32 617 75 71

fax: + 48 32 615 00 07

 

Наименование на активните вещества:

Тетраметрин (CAS № 7696-12-0) – 5 g/kg

Имидаклоприд (CAS № 138261-41-3) – 50 g/ kg

 

Категория на потребителите: професионална и масова.

 

Главна група 3 Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

 

Област на приложение: Инсектицид за контрол на мухи в битови сгради, помещения за поддръжка, производствени, търговски и офис помещения, складове, помещения за животновъдство, съоръжения за обществено ползване, хотели.

 

Вид на биоцида – гранули.

 

 

ВНИМАНИЕ

 

Предупреждение за опасност:

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Продуктът се прилага като суха примамка, като разтвор и като суспензия (паста) за нанасяне с четка.

Прилагане като суха примамка:

В подходящи съдчета се приготвят мухотровки от 20 g биоцид  и 10 g захар. Примамките се залагат на предпочитаните от мухи повърхности, на места недостъпни за деца и животни.

Разходна норма 30 g/ 30 m2.

 

Прилагане чрез пръскане на повърхности:

Подготовка на работния разтвор: разтворете 500 g ASCYP срещу мухи в 4 литра топла вода в контейнера на пръскачката, разбъркайте добре. Полученият разтвор е достатъчен за помещение с площ 100 m2.

Около 30% от повърхността трябва да бъде обработена с разтвора. Пръскайте по места, където насекомите се събират и кацат, като слънчеви повърхности на стени, греди, рамки на прозорци, части на ограда, тръби. Избягвайте места, изложени на течения.

 

Нанасяне с четка:

Подготовка на работна суспензия: в подходящ съд смесете 250 g ASCYP срещу мухи с 200 ml топла вода, разбъркайте добре, за да получите хомогенна, лепкава суспензия.

Получената суспензия е достатъчна за помещение с площ 100 m2. Нанесете суспензията върху повърхности с размери 10 x 30 cm или върху ленти от картон / полиетиленово фолио (които се окачват) на местата, където насекомите се събират и кацат като слънчеви повърхности на стени, рамки на прозорци, греди, части на ограда, тръби. Избягвайте места, изложени на течения. За помещение с площ 100 m2 трябва да бъдат боядисани най-малко 40 такива повърхности.

Пълната ефективност на третирането се постига след 24 часа. В случай на повторно нападение, повторете третирането. За да се избегне възникването на резистентност у насекомите, се препоръчва използването на този продукт да се редува с други препарати, съдържащи различни активни вещества.

След загубата на ефективното действие на препарата, импрегнираните (боядисани или напръскани) повърхности се почистват добре, а картонените ивици се отстраняват.

 

Специфични предпазни мерки.

По време на пръскането с биоцида всички животни трябва да бъдат извадени от помещенията, които ще се обработват. Помещенията може да се използват отново само след като обработените повърхностти изсъхнат напълно.

Не използвайте върху повърхности, които могат да са в контакт с храни или фураж. Да се прилага на места недостъпни за деца и животни.

Не използвайте биоцида по корита за напояване, хранилки или други места, които могат да бъдат облизани от животни.

Свинефермите трябва да се пръскат над 1.5 m височина, а кравефермите - над 2 m.

Токсичен за пчели.

Носете защитно облекло, ръкавици и предпазни очила. Не пръскайте електрическите устройства, които са включени. Не пийте, не яжте и не пушете, докато работите с препарата.

Не вдишвайте пръсканата течност. Избягвайте замърсяване на кожата и очите. След употреба на препарата измийте ръцете и лицето с вода и сапун.

 

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при необходимост.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване.

 

Съхранение: Съхранявайте в оригинална плътно затворена опаковка в проветрени, сухи помещения при температура от 5°C до 25°C. Пазете от деца. Не съхранявайте с храни, напитки и фуражи.

 

Отпадъци: Продуктът и опаковките трябва да се третират като опасни отпадъци. За по-големи количества отпадъчни продукти се свържете с компания, на която е разрешено да отстранява такива отпадъци или с пункт за събиране на опасни отпадъци.

Изхвърляне на опаковки и отпадъци от опаковки: Празните опаковки да се транспортрат до специализирано предприятие за опасни отпадъци или до пункт за събиране на опасни отпадъци.

 

Симптоми на отравяне:

В случай, че попадне в окото, може да предизвика дразнене и зачервяване; продължителният контакт с кожата може да предизвика дразнене при чувствителни лица.

 

Мерки за първа помощ:

При вдишване: Осигурете чист въздух.

Замърсяване на кожата: Измийте кожата с вода, след това с вода и сапун.

Замърсяване на очите: Измийте очите с подходяща течност за промиване на очите или с чиста вода в продължение на най-малко 10 минути, при отворени клепачи.

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Свържете се с лекар, покажете му етикета на препарата.

 

Информация относно първа помощ за лекари:

Антидот - няма; прилагайте симптоматично лечение.

В ситуации, при които е необходима или се изисква друга медицинска помощ, която не е включена в предпазните мерки, моля, свържете се с най-близкия център по Токсикология.

 

Партиден номер:

Дата на производство:

Годен до: 3 години от датата на производство

Опаковки: полипропиленова (РР) или HDPE бутилка/кофа

Масова употреба: 125 g, 250 g, 500 g,

Професионална употреба: 1 kg и 5 kg

65.00 лв

Бърза поръка

Оставете ни телефонен номер и ние ще се свържем с Вас

Посочените цени в сайта с начислен 20% ДДС.

БАНКОВ И
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Бърза достака
до адрес

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ПРИ ПОРЪЧКА НАД 100 ЛВ.
ВОЛИЕРА - МЕСОТО ПРАВИ ХРАНАТА!