Свържете се с нас!  0895 483 052

person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

Количка
0.00 лв
favorite_border
Начало / Mикротех

Mикротех

Продуктов № 1555762192
Опаковка 1 л.

Номер на издаденото разрешение от МЗ за предоставяне на пазара: 2134-1/18.05.2017г.

 

Лице, което предоставя биоцида на пазара :

Фарма Универсал ЕООД

ул. Граф Игнатиев №94, ап.17

8600 гр. Ямбол

Тел.: 0895 483355

 

Производител:

Unichem d.o.o.

Sinja Gorica 2

1360 Vrhnika

Slovenia

Telephone number: +386 1 7558152

E-mail: unichem@unichem.si

 

Наименование на активните вещества:

Перметрин –  8 g/100 g (8 %)

Тетраметрин – 4 g/100 g (4 %)

Пиперонил бутоксид – 8 g/100 g (8 %)

 

Категория на потребителите: професионална и масова.

 

Главна група 3 Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

 

Област на приложение: Инсектицид за борба с летящи (комари, мухи) и пълзящи (хлебарки, мравки, бълхи) насекоми и кърлежи за прилагане на открито и закрито в бита, обекти с обществено предназначение (училища, болници, обществени сгради, детски градини, хотели, складове, индустриални сгради), обекти за производство и търговия с храни, ветеринарни обекти и ферми, транспортни средства и индустриални сгради.

 

Вид на биоцида – течност, микроенкапсулиран концентрат.

 

 

ВНИМАНИЕ

 

Съдържа: перметрин.

 

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект..

 

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.

P333 + P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

 

Начин на употреба:

Биоцидът е концентрат, който се прилага под формата на водни работни разтвори с помощта на подходяща пръскачка (ръчна, гръбна и др.). Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Продуктът е предназначен за употреба веднага след приготвяне на работния разтвор. Ефективността се постига за 48 часа.

 

Употреба срещу пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, бълхи): пръскат се местата, по които насекомите преминават или могат да се скрият, пукнатини, процепи и порьозни повърхности (напр. бетон) и непорьозни повърхности (като дърво, стъкло, керамични изделия, фаянс).

Употреба срещу летящи насекоми (комари, мухи): пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат.

Кърлежи: площно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

 

Дози на приложение:

Силно нападение

  • непорьозни повърхности (дърво, стъкло, керамика, фаянс): 100 ml от продукта се разреждат в 5 L вода. Този разтвор е подходящ за третиране на повърхност с площ 100 m2.

Концентрация на активните вещества в работния разтвор: перметрин 0.16 %, тетраметрин 0.08 % и пиперонил бутоксид 0.16 %.

 

  • порьозни повърхности (бетон): 125 ml от продукта се разреждат в 5 L вода. Този разтвор е подходящ за третиране на повърхност с площ 100 m2.

Концентрация на активните вещества в работния разтвор: перметрин 0.2 %, тетраметрин 0.1 % и пиперонил бутоксид 0.2 %.

 

Слабо нападение

  • непорьозни повърхности (дърво, стъкло, керамика, фаянс): 25 ml от продукта се разреждат в 5 L вода. Този разтвор е подходящ за третиране на повърхност с площ 100 m2.

Концентрация на активните вещества в работния разтвор: перметрин 0.04 %, тетраметрин 0.02 % и пиперонил бутоксид 0.04 %.

 

Остатъчно действие: Да се има предвид, че в резултат на микроенкапсулиращата мембрана, която позволява бавно освобождаване на активните вещества ефектът от третирането с продукта трае изключително дълго достигайки до 6 месеца. За постигане на това последействие се обработва двукратно, като между двете третирания повърхността се оставя да изсъхне.

 

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост.

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: след изсъхване на повърхностите и проветрение в продължение на 60 минути.

След третиране срещу кърлежи на открито достъпът до третираните зони на хора и животни се разрешава след 24 часа.

 

Съхранение: Пазете на хладно, добре проветриво място. Съхранявайте далеч от източници на топлина, слънчева светлина и влага. Съхранявайте далеч от храни, напитки и храна за животни. Съхранявайте контейнера плътно затворен и на добре проветриво място.  Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. Дръжте / съхранявайте само в оригиналната опаковка.

 

Мерки за първа помощ:

При вдишване

Изведете пострадалия от опасната зона. Осигурете чист въздух. В случай на съмнение или ако се наблюдават симптоми, потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата

Свалете замърсеното облекло незабавно. Изплакнете обилно с вода и сапун. В случай на дразнене на кожата, да се потърси лекарска помощ. Ако дразненето продължава да се приложи антихистаминов лосион или витамин Е.

При контакт с очите

Изплакнете обилно с вода, при отворени клепачи. Свалете контактните лещи, ако има такива, и изплакнете очите с вода най-малко в продължение на 15 минути. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ.

При  поглъщане

Изплакнете устата с вода, без да преглъщате. Потърсете лекар или незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание или крампи, освен ако не е изрично позволено от лекар. Да не се предизвиква повръщане.

 

Предпазни мерки за околната среда: Да не се допуска продукта да достига до вода / канализация / канализационни системи или пропусклива почва. Ако случайно попадне във вода или почва, да се информират отговорните органи.

 

Отпадъците от биоцида като остатъчни количества и опаковки да се събират временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

 

Партиден номер:

Дата на производство:

Годен до:

 

Опаковки:

контейнер от HDPE с обем 100 mL, 500 mL

бутилка от HDPE

154.00 лв

Бърза поръка

Оставете ни телефонен номер и ние ще се свържем с Вас

Посочените цени в сайта с начислен 20% ДДС.

БАНКОВ И
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Бърза достака
до адрес

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ПРИ ПОРЪЧКА НАД 100 ЛВ.
ВОЛИЕРА - МЕСОТО ПРАВИ ХРАНАТА!