Свържете се с нас!  0895 483 052

person
shopping_cart
В количката

Няма добавени продукти!

Количка
0.00 лв
favorite_border
Начало / АЛФАСЕКТ

АЛФАСЕКТ

Продуктов № 1621339421
Опаковка 1 л.

АЛФАСЕКТ

Инсектицид за контрол на летящи и пълзящи насекоми, суспензионен концентрат водоразтворим

 

 

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Активно вещество: алфа-циперметрин (CAS No 257-842-9)

Химическо семейство: пиретроид

Концентрация: 5.68 g/100 g

Физическо състояние: течност - бяла суспензия

 

Главна група 3 – Контрол на вредители.

Продуктов тип 18 – Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

 

Механизъм на действие:

Активното вещество алфа-циперметрин, принадлежащо към семейството на пиретроидите, е несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие. Действа върху централната и периферната нервна система в много ниски дози.

 

Област на приложение:

Биоцид за борба с летящи (мухи, комари, молци) и пълзящи (хлебарки, мравки, дървеници) насекоми в битови сгради, обекти с обществено предназначение – хотели и ресторанти, кухни, индустриални обекти, обекти за производство и търговия с храни, здравни и лечебни заведения, птицеферми и транспортни средства (с възможност за проветряване).

 

Начин на употреба: Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.

Нормална доза:

За рутинно третиране срещу летящи и пълзящи насекоми.

25 ml от биоцида се разрежда в 5 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.03%). Разходна норма: 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност.

Специална доза:

Когато се цели остатъчно действие и/или при замърсени или силно обсорбиращи повърхности се прилага следната доза:

50 ml от биоцидът се разреждат в 5 L вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.06%). 

Разходна норма: 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност.

 

Биоцидът се прилага чрез конвенционална ръчна или моторна пръскачка, подходяща за пръскане под формата на груб спрей. Необходимото количество биоцид се добавя към препоръчвания обем чиста вода и се разбърква добре. Нанася се върху повърхности, най-често посещавани от насекоми, като пукнатини, под и зад мебелите и оборудването.

Летящи насекоми: Нанася се върху повърхностите, върху които насекомите кацат (стени, тавани, рамки на врати и прозорци).

Хлебарки и други пълзящи насекоми: Пръска се около каналите, зад и под мебелите и оборудването.

Ако насекомите влизат отвън, се напръсква преградна лента с ширина 10 cm  около вратите, прозорците и др.

Употреба в животновъдството: когато се използва в помещения, които са заети от птици, биоцидът трябва да се прилага не повече от два пъти на сезон. Да се прилага само под формата на груб спрей при ниско налягане.

В постоянно обитаваните места биоцидът да се прилага само точково; в пукнатини и цепнатини; лентово, само на местата, в които насекомите се крият, преминават или почиват, а не в цялото помещение.

Преди обработката помещенията да се освободят от хора, животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума. Да се покрият резервоарите за питейна вода.

Да не се замърсяват храни, прибори за хранене или повърхности, влизащи в контакт с храни. 

Да не се прилага директно върху селскостопански животни и птици.

Опасен за пчелите.

Незащитените лица и животни да се държат далече от третираните райони, докато повърхностите изсъхнат и помещенията се проветрят добре.

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост след 3-4 седмици.

Достъп на хора и животни до третираните зони: след проветряване в продължение на 12 часа.

 

Съхранение:

Да се пази далеч от храна, напитки и фуражи.

Опаковка:

Изпразнете добре контейнера. Не използвайте опаковката отново.

Изхвърлянето на празни контейнери трябва да става съгласно местните и национални разпоредби.

Първа помощ:

След контакт с кожата, измийте веднага със сапун и обилно вода.

В случай на контакт с очите, веднага изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Не давайте нищо за ядене и пиене.

Изведете пострадалият на чист въздух и поддържайте телесна температура и в покой.

В случай на злополука или неразположение незабавно потърсете медицинска помощ

 

Използвайте инсектициди с предпазливост. Преди употреба прочетете етикета.

 

Предупреждения за опасност:

H302 Вреден при поглъщане.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

 

Препоръки за безопасност:

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪРА ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

P330 Изплакнете устата.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националното законодателство.

 

Спазвайте инструкциите, за да избегнете рискове за човека и околната среда.

 

Нетно съдържание: 1 л

ПАРТИДА                            : виж опаковката

СРОК НА ГОДНОСТ                    : 12 месецa

143.00 лв

Бърза поръка

Оставете ни телефонен номер и ние ще се свържем с Вас

Посочените цени в сайта с начислен 20% ДДС.

БАНКОВ И
НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ

Бърза достака
до адрес

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
ПРИ ПОРЪЧКА НАД 100 ЛВ.
ВОЛИЕРА - МЕСОТО ПРАВИ ХРАНАТА!